Adatvédelem

PRIVACY STATEMENT – please scroll down for english

  Adatvédelemi szabályzat

Jelen szabályzat célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása maradéktalanul biztosítva legyen. Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti adatkezelési gyakorlatunkat, megismerheti, hogyan kezelhetjük az Ön adatait.

A magyarshop.co.uk webáruház üzemeltetése során, az internetes felületen elérhető tartalmak felhasználói vonatkozásában ezen felhasználók tekintetében adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás biztosítása.

Ez az adatvédelmi szabályzat a magyarshop.co.uk tulajdonát képező webhelyre, az ezen keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra érvényes. A felhasználóknak az adatkezelés jogalapjáról és céljáról való tájékoztatása jogszabályi követelményének való megfelelését szolgálja az Adatvédelmi szabályzat részét képező adatvédelmi nyilatkozat.

 Adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő a www.magyarshop.co.uk weboldal tulajdonosa. Telefonszáma: 00447753403399

E-mail címe: info@magyarshop.co.uk

Személyes adatok védelme

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja, célja

Jelen weblappal kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A www.magyarshop.co.uk internetes oldalon elérhető tartalmak felhasználója a szolgáltatás saját elhatározáson alapuló igénybevételével elfogadja a magyarshop.co.uk szolgáltatási és adatkezelési feltételeit és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ennek értelmében az adatkezelésre a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az internetes oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az adatkezelővel szerződés kötése és annak végrehajtása.

Adatkezelés történik többek között a következő tranzakciók végrehajtásakor: termékek vagy szolgáltatások megrendelése.

A kezelendő adatok meghatározása:

– kapcsolattartási elérhetőség: név, cím, telefonszám, e-mail cím

– kapcsolat felvételi beállítás: jelszó, felhasználói azonosító

Az adatok felhasználása a következő:

– tranzakció végrehajtása

– termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció

– termékekhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatások elérhetőségének illetve teljesítésének időtartama

Az adatbiztonság követelménye

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

Adatkezelő megnevezése

123-reg.co.uk

5th Floor, The Shipping Building, The Old Vinyl Factory

252 – 254 Blyth Road Hayes, Middlesex UB3 1HA United Kingdom

contact@123-Reg.co.uk

https://www.123-reg.co.uk/terms/privacy.shtml

Hírlevél, DM tevékenység
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó
leveleket a magyarshop.co.uk csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot
tartalmaz. A magyarshop.co.uk a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli, és
ezeket a Mailchimp hírlevélküldő rendszerrel dolgozza fel.
Adatfeldolgozó (hírlevélküldő rendszer)
The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp company
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308
http://www.mailchimp.com

 

PRIVACY STATEMENT

Protecting your privacy is important to us and we recognize that your information must responsibly be used. The following statement will help you understand how magyarshop.co.uk (Zita Czabán self-employment ) collects, uses, and safeguards your personal information.

This is the Privacy Statement of Zita Czabán self-employment , here in after Data Controller, as the operator of the website available at magyarshop.co.uk.

  • We protect the security of your information while it is being transmitted by encrypting it using Secure Sockets Layer (SSL).
  • We enforce physical, electronic and procedural safeguards in connection with the collection, storage and disclosure of personal data. We may occasionally ask for proof of identity before we share your personal data with you.

However, whilst we take appropriate technical and organisational measures to safeguard your personal data, please note that we cannot guarantee the security of any personal data that you transfer over the internet to us. Magyar Shop are committed to complying with the Data Protection Act 1998 and have published this guide to help you understand how and why Next collect information from you, to whom such information is disclosed and what your rights are. If we make changes to this Policy we will notify you by updating this statement on our website. You can access our Website home page and browse our site without disclosing your personal data. However, when you register with Next you will be asked to provide certain information about yourself.

What Information Do We Collect? We ask for your name, telephone number, home address, email address for competitions, purchase, or newsletter sign ups. When a purchase is made on our site, in addition to the above, we also ask for delivery address, and payment method details. We may obtain information about your usage of our Website to help us develop and improve it further through online surveys and other requests.

What The Data Will Be Used For? Your data will enable us, and our processors, to fulfil your order, to notify you about important functionality changes and for statistical or survey purposes to improve this website and our services to you. We may also send you from time to time (by email or FB post) information about products and services and details of promotions and special offers from Magyarshop. If you do not wish to be contacted for these purposes, we offer a range of ways in which you can inform us about your marketing preferences:

  • All email messages and email newsletters will contain information on how you can unsubscribe; or • Send an email to our customer services (info@magyarshop.co.uk)  “unsubscribe” in the subject heading; or • Call our customer services (00447753403399) – see the „Kapcsolat”section

In assessing your request for goods or services, we may use your information for the purposes of the prevention and detection of fraud.

Cookies This website uses Cookies. For more information please ,see our Cookie policy.

Links To Third Party Sites In an attempt to provide you with increased value, we may from time to time include third party links on our Website. These linked sites have separate and independent privacy policies. We encourage you to review those policies when you visit those sites. This Privacy Policy Statement only covers our Website and does not cover any other website. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites.

Paypal

We work with Paypal to offer our customers more convenient methods of payment. Paypal is a provider of financial services.

We need to provide Paypal with certain information about you and the order to enable Paypal to assess whether you qualify for their credit products. We need to transfer to Paypal account details such as your name, address, email address, phone number, and payment history, as well as your order details, such as payment method, shipping details, what was ordered, and similar. This will not be done if you do not select Paypal as your payment method. The further use of this data will be governed by https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full