Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT – please scroll down for english

  Adatvédelemi szabályzat

Jelen szabályzat célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása maradéktalanul biztosítva legyen. Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti adatkezelési gyakorlatunkat, megismerheti, hogyan kezelhetjük az Ön adatait.

A magyarshop.co.uk webáruház üzemeltetése során, az internetes felületen elérhető tartalmak felhasználói vonatkozásában ezen felhasználók tekintetében adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás biztosítása.

Ez az adatvédelmi szabályzat a magyarshop.co.uk tulajdonát képező webhelyre, az ezen keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra érvényes. A felhasználóknak az adatkezelés jogalapjáról és céljáról való tájékoztatása jogszabályi követelményének való megfelelését szolgálja az Adatvédelmi szabályzat részét képező adatvédelmi nyilatkozat.

 Adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő a www.magyarshop.co.uk weboldal tulajdonosa. Telefonszáma: 00447753403399

E-mail címe: info@magyarshop.co.uk
Adattörlés kérése: dataprotection@magyarshop.co.uk

Data protection registration number: ZA427718

Személyes adatok védelme

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja, célja

Jelen weblappal kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A www.magyarshop.co.uk internetes oldalon elérhető tartalmak felhasználója a szolgáltatás saját elhatározáson alapuló igénybevételével elfogadja a magyarshop.co.uk szolgáltatási és adatkezelési feltételeit és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ennek értelmében az adatkezelésre a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az internetes oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az adatkezelővel szerződés kötése és annak végrehajtása.

Adatkezelés történik többek között a következő tranzakciók végrehajtásakor: termékek vagy szolgáltatások megrendelése.

A kezelendő adatok meghatározása:

– kapcsolattartási elérhetőség: név, cím, telefonszám, e-mail cím

– kapcsolat felvételi beállítás: jelszó, felhasználói azonosító

Az adatok felhasználása a következő:

– tranzakció végrehajtása

– termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció

– termékekhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatások elérhetőségének illetve teljesítésének időtartama

Az adatbiztonság követelménye

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

Adatkezelő megnevezése

123-reg.co.uk

5th Floor, The Shipping Building, The Old Vinyl Factory

252 – 254 Blyth Road Hayes, Middlesex UB3 1HA United Kingdom

contact@123-Reg.co.uk

https://www.123-reg.co.uk/terms/privacy.shtml

 

PRIVACY STATEMENT

We understand that your privacy and the security of your personal information is extremely important. This notice sets out what we do with your personal information, what we do to keep it secure, from where and how we collect it, as well as your rights in relation to the personal information we hold about you.

Protecting your privacy is important to us and we recognize that your information must responsibly be used. The following statement will help you understand how magyarshop.co.uk (Zita Czabán self-employment ) collects, uses, and safeguards your personal information. Data protection registration number: ZA427718

This is the Privacy Statement of Zita Czabán self-employment , here in after Data Controller, as the operator of the website available at magyarshop.co.uk.

  • We protect the security of your information while it is being transmitted by encrypting it using Secure Sockets Layer (SSL).
  • We enforce physical, electronic and procedural safeguards in connection with the collection, storage and disclosure of personal data. We may occasionally ask for proof of identity before we share your personal data with you.

However, whilst we take appropriate technical and organisational measures to safeguard your personal data, please note that we cannot guarantee the security of any personal data that you transfer over the internet to us. Magyar Shop are committed to complying with the Act CXII of 2011 on Information Self-Determination and Freedom of Information, Data Controller shall manage and record data given voluntarily by registered Customers only in the extent for which Customers gave their explicit consent, and have published this guide to help you understand how and why collect information from you, to whom such information is disclosed and what your rights are. If we make changes to this Policy we will notify you by updating this statement on our website. You can access our Website home page and browse our site without disclosing your personal data. However, when you register with Next you will be asked to provide certain information about yourself.

What Information Do We Collect? We ask for your name, telephone number, home address, email address for competitions, purchase. When a purchase is made on our site, in addition to the above, we also ask for delivery address. We may obtain information about your usage of our Website to help us develop and improve it further through online surveys and other requests.

What The Data Will Be Used For? Your data will enable us, and our processors, to fulfil your order, to notify you about important functionality changes and for statistical or survey purposes to improve this website and our services to you. We may also send you from time to time (by email or FB post) information about products and services and details of promotions and special offers from Magyarshop. If you do not wish to be contacted for these purposes, we offer a range of ways in which you can inform us about your marketing preferences:

  • All email messages will contain information on how you can unsubscribe; or • Send an email to our customer services (info@magyarshop.co.uk)  “unsubscribe” in the subject heading; or • Call our customer services (00447753403399) – see the „Kapcsolat”section

In assessing your request for goods or services, we may use your information for the purposes of the prevention and detection of fraud.

Cookie Notice
This notice is designed to help you understand what cookies are, how We uses them and the choices you have in regards to their use.
By continuing to use www.magyarshop.co.uk the “Site”, you are agreeing to our use of cookies in the manner described in this notice.

Cookies We use the following Cookies:

Strictly necessary Cookies
These are Cookies that are required for the operation of our website. They are necessary for the safety, security and integrity of the site. For example they help support the structure of the pages that are displayed to you, help to improve navigation and allow you to return to pages you have previously visited. This type of Cookie only lasts for the duration of the time you are visiting the website. When you leave the website they are deleted automatically.
For more information please ,see our Cookie policy.

Links To Third Party Sites
In an attempt to provide you with increased value, we may from time to time include third party links on our Website. These linked sites have separate and independent privacy policies. We encourage you to review those policies when you visit those sites. This Privacy Policy Statement only covers our Website and does not cover any other website. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites.

Who we share your information with and why
Some examples of the categories of third parties with whom we share your data are:

Payment processing
We works with trusted third party payment processing providers in order to securely take and manage payments.

Paypal
We work with Paypal to offer our customers more convenient methods of payment. Paypal is a provider of financial services.

We need to provide Paypal with certain information about you and the order to enable Paypal to assess whether you qualify for their credit products. We need to transfer to Paypal account details such as your name, address, email address, phone number, and payment history, as well as your order details, such as payment method, shipping details, what was ordered, and similar. This will not be done if you do not select Paypal as your payment method. The further use of this data will be governed by https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev

IT Companies
We works with business who support our website.

123-reg.co.uk
5th Floor, The Shipping Building, The Old Vinyl Factory

252 – 254 Blyth Road Hayes, Middlesex UB3 1HA United Kingdom

contact@123-Reg.co.uk

https://www.123-reg.co.uk/terms/privacy.shtml

Delivery Partners
In order for you to receive your goods, We works with a number of delivery partners. Again, we only pass limited information to them in order to ensure delivery of your items.

–  UK Mail

UK Mail Limited
Express House
Hillman Way
Ryton-on-Dunsmore
Warwickshire
CV8 3ED

dataprotectionofficer@ukmail.com

https://www.ukmail.com/privacy-and-cookies

– Royal Mail

Royal Mail Group
Pond Street
SHEFFIELD
S98 6HR

Email: information.rights@royalmail.com

https://www.royalmail.com/gdpr

– Parcel Force

Royal Mail Group Limited

100 Victoria Embankment

London

EC4Y 0HQ

Email: information.rights@royalmail.com

https://www.parcelforce.com/privacy

– DPDgroup UK Ltd

Roebuck Lane, Smethwick, B66 1BY

Email: marketing.dept@dpd.co.uk.

https://www.dpd.co.uk/gdpr.pdf

– Hermes UK

Capitol House, 1 Capitol Close, Morley, Leeds LS27 0WH.

Email:data.protection@hermes-europe.co.uk

https://www.myhermes.co.uk/privacy-policy.html

How long we keep your information
If we collect your personal information, the length of time we retain it is determined by a number of factors including the purpose for which we use that information and our obligations under other laws.

We may need your personal information to establish, bring or defend legal claims. For this purpose, we will always retain your personal information for 7 years after the date it is no longer needed by us for any of the purposes listed under How we use your information above. The only exceptions to this are where:

– the law requires us to hold your personal information for a longer period, or delete it sooner;
– you exercise your right to have the information erased (where it applies) and we do not need to hold it in
connection with any of the reasons permitted or required under the law;
– we bring or defend a legal claim or other proceedings during the period we retain your personal information, in
which case we will retain your personal information until those proceedings have concluded and no further appeals
are possible; or
– in limited cases, existing or future law or a court or regulator requires us to keep your personal information
for a longer or shorter period.

Our Data Protection
If you have any questions about how we collect, store and use personal data please contact us.You can ask us to stop using some of your Personal Information at any time and have the right to ask us to delete some of the Personal Information that we hold about you. Just contact us at info@magyarshop.co.uk. You can also use this email address if you have any questions about this Privacy and Cookies Policy.
You may request a copy of the Personal Information that we hold about you under the Data Protection Legislation, for which no fee will be payable. If you would like a copy of the Personal Information we hold about you, please contact us by email: info@magyarshop.co.uk or dataprotection@magyarshop.co.uk

Our Data Protection Service can be contacted by email: dataprotection@magyarshop.co.uk
Phone: 00447753403399

DATA PROTECTION RIGHTS
The Data Controllers undertake to respect the confidentiality of your Personal Data and to guarantee
you can exercise your rights. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and
opposition by sending an email to: dataprotection@magyarshop.co.uk, indicating the reason for your request.
If you decide to exercise these rights, and if part of the personal data you provided was your email
address, we would ask you to please specify this circumstance in your written request, indicating the
email address from which you wish to exercise your rights of access, rectification, cancellation and
opposition.

WHAT ARE YOUR RIGHTS
You are entitled to request the following from Magyarshop.co.uk, these are called your Data Subject Rights and there is more information on these on the Information Commissioners website www.ico.org.uk
Right of access –to request access to your personal information and information about how we process it
Right to rectification –to have your personal information corrected if it is inaccurate and to have incomplete personal information completed
Right to erasure (also known as the Right to be Forgotten) – to have your personal information erased.
Right to restriction of processing – to restrict processing of your personal information
Right to data portability – to electronically move, copy or transfer your personal information in a standard form
Right to object – to object to processing of your personal information

DATA SECURITY
To maintain the accuracy of the personal data we process, to prevent unauthorised access and ensure
the lawful use of your data, Magyarshop.co.uk have both implemented appropriate
physical, technical, and administrative measures. For instance, we use SSL protocols to protect the
transmission of your personal data online and
all your data will be stored on secure servers accessible only to such employees and subcontractors of
the data controller who need to know such data for the due and lawful performance of their duties and
who are bound by strict confidentiality obligations.

If you have any general questions about your rights or want to exercise your rights please contact dataprotection@magyarshop.co.uk

CHANGES TO THIS PRIVACY AND COOKIES POLICY
We may change this Privacy and Cookies Policy from time to time and any changes we make will be posted on our Websites and, where appropriate, notified to you when you next access any of the Websites or make a purchase with us. It is your responsibility to ensure that you are aware of the latest version of this Privacy and Cookies Policy and your continued use of our Websites will be deemed to be your acceptance of any revised terms.

CONTACT US

If you have any questions, please feel free to contact us by email at: info@magyarshop.co.uk Alternatively, you may call our team on 00447753403399, Monday to Friday: 9am to 6pm.

In addition to this Privacy and Cookies Policy please take the time to read our Terms and Conditions.